Качество и сертификати

Print

МЕГАСТРОЙ-К ООД е внедрило и поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съответстваща на изискванията на международните стандарти:

  • ISO 9001:2008

9001-2008-bul

  • ISO 14001:2004

14001-2004-bul

  • BS OHSAS 18001:2007

18001-2007-bul

Декларация на ръководството на МЕГАСТРОЙ-К за политика по качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда